Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.

 

Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019


1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

– Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach
wysokiego napięcia
– Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach
wysokiego napięcia
– Zasady stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej

2.    Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia

– Podstawowe zadania uziemień w warunkach normalnej i zakłóceniowej pracy sieci
– Przenoszenie i wyrównywanie potencjałów w czasie normalnej pracy sieci
– Zmniejszanie napięć dotykowych
– Wymagania stawiane uziemieniu stacji zasilanej z sieci średniego napięcia
– Łączenie punktu neutralnego sieci niskiego napięcia pracującej w układzie TN
– Wymagania stawiane uziemieniom w sieciach niskiego napięcia pracujących
w układach TN
– Polskie Normy dotyczące uziemień ochronnych

3.    Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
– Ogólne zasady realizacji ochrony przeciwporażeniowej w obiektach wysokiego napięcia
– Techniczne środki ochrony podstawowej
– Techniczne środki ochrony przy uszkodzeniu
– Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia

4.    Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
– Rodzaje i ogólny zakres badań
– Terminy badań
– Liczba osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe i ich kwalifikacje
– Dokładność pomiarów
– Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
– Dokumentacja wyników badań
– Przebieg badań w zależności od typu obiektu wysokiego napięcia:
– linie napowietrzne
– stacje
– stacje słupowe
– Pomiary i obliczenia rezystancji uziemienia oraz napięcia uziomowego
– Pomiary i obliczenia napięć dotykowych rażeniowych

5.    Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
– Wymagania bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych określone przez
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
– Instrukcje eksploatacji
– Zadania prowadzącego eksploatację
– Oznakowanie i ochrona obiektów
– Wymagania dla osób prowadzących eksploatację
– Prace eksploatacyjne wewnątrz obiektów
– Prace eksploatacyjne przy instalacjach paliwowych, cieplnych, rurociągach,
turbinach wodnych, wiatrowych i gazowych
– Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
– Wystawianie poleceń na wykonanie prac
– Praca maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy w pobliżu sieci
elektroenergetycznych, instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

6.    Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
– Podstawa prawna
– Forma zgłoszenia obiektu do odbioru
– Procedury wykonywania odbiorów
– Procedury wykonywania sprawdzeń
– Aktualizacja danych w systemach informatycznych: GIS, SKADA
– Pierwsze włączenie urządzeń do sieci
– Przyjęcie urządzeń na majątek

7.    Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych
– Podstawa prawna
– Komisje odbioru
– Procedury wykonywania odbiorów
– Sprawdzenia poprawności i jakości wykonania robót
– Protokół odbioru
– Ocena zawarta w protokole odbioru, usuwanie usterek
– Odbiór mikroinstalacji
– Sprawdzenia monterskie
– Sprawdzenie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

8.    Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych

9.    Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych
– Podstawa prawna
– Wymagania dotyczące kontroli instalacji
– Podział pomiarów sprawdzających
– Pomiary sprawdzające w czasie eksploatacji
– Oględziny
– Próby
– Wymagania wynikające z Polskiej Normy PN-HD 60364-6
– Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów
– Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów urządzeń i instalacji na placu budowy
– Dokumentacja odbiorów, badań i pomiarów

10.    Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych

11.    Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

12.    Drukarki 3D
– Zasady działania drukarek i skanerów 3D
– Podstawy drukowania i skanowania 3D
– Przygotowanie drukarek do druku
– Zasady tworzenia obiektów przestrzennych

13.    Nowoczesne systemy wentylacyjne

14.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Sesja 1.
– Bezpieczeństwo pożarowe budynków
– Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru
– Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
– Systemy detekcji gazów jako urządzenia przeciwpożarowe w wybranych obiektach
– Detekcja gazów w garażach podziemnych
– Systemy gaszenia, w tym serwerowi
– Systemy zamknięć ogniowych

15.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Sesja 2.
– Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych
– Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku
– Atestowanie wyrobów przez CNBOP

16.    Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)

– Przepisy prawne: Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER)
– Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
– Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe
– Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu
– Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17
– Dokumentacja wyrobu a dokumentacja instalacji.

17.    Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
– Wymagania dotyczące badań instalacji, zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych
zgodnie z PN – HD 60364- 6:2016-07
– Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
– Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
– Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
– Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
– Ochrona uzupełniająca
– Sprawdzenie biegunowości i kolejności faz
– Próby funkcjonalne
– Spadek napięcia
– Prawidłowo prowadzona książka obiektu budowlanego

18.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia
– Wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009
– Samoczynne wyłączenie zasilania
– Podwójna lub wzmocniona izolacja
– Separacja elektryczna
– Bardzo niskie napięcie
– Ochrona uzupełniająca
– Wymagania norm PN-HD 60364-4-442:2012, PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-E-05115
w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa

19.     Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia
– Ograniczniki przepięć w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych
budynkach mieszkalnych – dobór, przegląd rozwiązań
Najczęstsze popełniane błędy
– Zabezpieczania systemów inteligentnych instalacji elektrycznych oraz sieci elektronicznych
i komputerowych przed przepięciami i zwarciami; dobór bezpieczników i rozłączników oraz ograniczników
przepięć; selektywność działania zabezpieczeń
– Uniwersalne rozwiązanie ochrony przeciwprzepięciowej pracujące w układzie 3+1 do ochrony niewielkich
obiektów w klasie ochrony III/IV

20.    Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej
– Zewnętrzna instalacja odgromowa obiektów budowlanych
– Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych
– Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych
– Zabezpieczenie odgromowe wybranych obiektów

21.    Wymagania prawno organizacyjne dotyczące pomiarów
– Pomiary wielkości elektrycznych i jakości energii w instalacjach niskiego napięcia
– Pomiary gazu i wody
– Metody pomiaru
– Dokładność pomiarów
– Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
– Przesyłanie danych oraz analiza wyników

22.    Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce

– Projektowanie instalacji zasilania gwarantowanego
– Dobór efektywnych urządzeń zasilania gwarantowanego
– Przemysłowe systemy zasilania gwarantowanego
– Zasilanie gwarantowane dla systemów teleinformatycznych
– Systemy zasilania awaryjnego w budynkach inteligentnych z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych
i minielektrowni wiatrowych

23.    Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji

24.     Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej

25.    Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki

26.    Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

27.    Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych – od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawczej
– Obudowy i szafy
– Normy bezpieczeństwa
– Projektowanie i montaż
– Właściwy dobór wyposażenia
– Materiały instalacyjne
– Złącza i dławiki kablowe
– Połączenia śrubowe
– Kontrola temperatury
– Prawidłowe oznakowanie szaf i rozdzielnic elektrycznych


28.    Dobór i układanie kabli i przewodów

– Rozporządzenie CPR w zakresie kabli i przewodów budynkowych oraz Norma N-SEP-E-007:2017-09
– Kable niskiego i średniego napięcia
– Dobór przewodów i kabli zasilających w wybranych obiektach
– Identyfikacja kabli niskiego i średniego napięcia
– Przewody gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe
– Przewody do przesyłu danych
– Nowoczesne sposoby łączenia kabli i przewodów
– Kable i przewody elektryczne specjalnego przeznaczenia
– Sposoby oznaczenia przewodów, kabli, złącz i aparatury

29.    Systemy prowadzenia przewodów

– Kompletne systemy montażu i mocowania kablowych systemów nośnych w różnorodnych
instalacjach elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacjach linii technologicznych
– Systemy prowadzenia kabli i przewodów w wybranych obiektach budowlanych
– Prowadzenie kabli i przewodów w obiektach o specjalnych wymaganiach

30.    Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń

31.     Efektywność energetyczna w przemyśle
– Audyty
– Wyznaczenie korzyści
– Rozwiązania Techniczne
– Źródła finansowania

32.    Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych

– Rozwiązania techniczne dla budynków wielorodzinnych
– Przykładowe realizacje
– Źródła finansowania

33.    Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki

34.    Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
– Wytyczne do projektowania i budowy instalacji TV, TV-SAT, LAN i FTTH w budynkach
wielorodzinnych
– Rozwiązania systemowe i innowacyjne w teletechnice
– Nowe rozwiązania w systemach telewizji kablowej i satelitarnej
– Nowoczesne instalacje telewizyjne
– Zintegrowane okablowania
– Światłowody i osprzęt dla infrastruktury światłowodowej
– Systemy nadawcze i odbiorcze nowej generacji
– Systemy teleopieki i telemedycyny
– Czym jest telewizja nowej generacji?
– Innowacyjne rozwiązania i systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
– Zaawansowane systemy domofonowe

35.    Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, inteligentne systemy pomiarowe mediów)
– BMS, HMS
– Integracja Systemów automatyki budynkowej
– Systemy zarządzania energią EMS
– Standardy automatyki budynkowej
– Systemy rozwijane w Polsce
– Integracja ogniw PV


36.    Oświetlenie uliczne w nowoczesnej gminie i mieście

– Projektowanie
– Inteligentne rozwiązania oświetlenia ulicznego
– Inteligentne oprawy
– Oświetlenie uliczne a smart city
– Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
– Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego; kalkulacja ryzyka
– Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego

37.    Inteligentne systemy oświetleniowe – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie

38.    Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość

–  Projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka

39.    Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia

40.    Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe

41. Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?
– Samochód elektryczny w smart city
– Aspekty prawne elektromobilności
– Stacje ładowania pojazdów elektrycznych a wymagania budowlane
– Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako “źródła energii” dla samochodów elektrycznych
– Car sharing samochodów elektrycznych
– Doświadczenia miast w eksploatacji autobusów elektrycznych
– samochody elektryczne i małe pojazdy elektrycznych, (skutery, rowery, deskorolki,hulajnogi)
– Elektromobilnosć to nie tylko baterie

42. Wkład SEP w proces tworzenia norm i przepisów na przestrzeni 100-lat działalności

– Przegląd aktualnie obowiązujących norm i aktualne prace normalizacyjne w zakresie przepisów budowy sieci i instalacji elektrycznych