Przedstawiamy uaktualnioną tematykę szkoleń towarzyszących Wystawie TELETECHNIKA 2019.

 Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019


1. Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

 • Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia
 • Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia
 • Zasady stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej


2. Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia

 • Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia
 • Podstawowe zadania uziemień w warunkach normalnej i zakłóceniowej pracy sieci
 • Przenoszenie i wyrównywanie potencjałów w czasie normalnej pracy sieci
 • Zmniejszanie napięć dotykowych
 • Wymagania stawiane uziemieniu stacji zasilanej z sieci średniego napięcia
 • Łączenie punktu neutralnego sieci niskiego napięcia pracującej w układzie TN
 • Wymagania stawiane uziemieniom w sieciach niskiego napięcia pracujących w układach TN
 • Polskie Normy dotyczące uziemień ochronnych


3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia

 • Ogólne zasady realizacji ochrony przeciwporażeniowej w obiektach wysokiego napięcia
 • Techniczne środki ochrony podstawowej
 • Techniczne środki ochrony przy uszkodzeniu
 • Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia


4. Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia

 • Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach wysokiego napięcia
 • Rodzaje i ogólny zakres badań
 • Terminy badań
 • Liczba osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe i ich kwalifikacje
 • Dokładność pomiarów
 • Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • Dokumentacja wyników badań
 • Przebieg badań w zależności od typu obiektu wysokiego napięcia:
  • Linie napowietrzne
  • Stacje
  • Stacje słupowe
 • Pomiary i obliczenia rezystancji uziemienia oraz napięcia uziomowego
 • Pomiary i obliczenia napięć dotykowych rażeniowych


5.Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • Wymagania bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
 • Instrukcje eksploatacji
 • Zadania prowadzącego eksploatację
 • Oznakowanie i ochrona obiektów
 • Wymagania dla osób prowadzących eksploatację
 • Prace eksploatacyjne wewnątrz obiektów
 • Prace eksploatacyjne przy instalacjach paliwowych, cieplnych, rurociągach, turbinach wodnych, wiatrowych i gazowych
 • Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Wystawianie poleceń na wykonanie prac
 • Praca maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy w pobliżu sieci elektroenergetycznych, instrukcja bezpiecznego wykonywania prac


6. Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej

 • Podstawa prawna
 • Forma zgłoszenia obiektu do odbioru
 • Procedury wykonywania odbiorów
 • Procedury wykonywania sprawdzeń
 • Aktualizacja danych w systemach informatycznych: GIS, SKADA
 • Pierwsze włączenie urządzeń do sieci
 • Przyjęcie urządzeń na majątek


7. Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych

 • Podstawa prawna
 • Komisje odbioru
 • Procedury wykonywania odbiorów
 • Sprawdzenia poprawności i jakości wykonania robót
 • Protokół odbioru
 • Ocena zawarta w protokole odbioru, usuwanie usterek
 • Odbiór mikroinstalacji
 • Sprawdzenia monterskie
 • Sprawdzenie urządzeń oświetlenia zewnętrznego


8. Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych


9. Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych

 • Podstawa prawna
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji
 • Podział pomiarów sprawdzających
 • Pomiary sprawdzające w czasie eksploatacji
 • Oględziny
 • Próby
 • Wymagania wynikające z Polskiej Normy PN-HD 60364-6
 • Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów
 • Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów urządzeń i instalacji na placu budowy
 • Dokumentacja odbiorów, badań i pomiarów


10. Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych


11. Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych


12. Drukarki 3D

 • Zasady działania drukarek i skanerów 3D
 • Podstawy drukowania i skanowania 3D
 • Przygotowanie drukarek do druku
 • Zasady tworzenia obiektów przestrzennych


13. Nowoczesne systemy wentylacyjne


14. Bezpieczeństwo pożarowe budynków


Sesja 1.

 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Systemy detekcji gazów jako urządzenia przeciwpożarowe w wybranych obiektach
 • Detekcja gazów w garażach podziemnych
 • Systemy gaszenia, w tym serwerowi
 • Systemy zamknięć ogniowych


15. Bezpieczeństwo pożarowe budynków


Sesja 2.

 • Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych
 • Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku
 • Atestowanie wyrobów przez CNBOP


16. Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)

 • Przepisy prawne: Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER)
 • Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe
 • Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu
 • Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17
 • Dokumentacja wyrobu a dokumentacja instalacji.


17. Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego

 • Wymagania dotyczące badań instalacji, zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN – HD 60364- 6:2016-07
 • Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
 • Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
 • Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
 • Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • Ochrona uzupełniająca
 • Sprawdzenie biegunowości i kolejności faz
 • Próby funkcjonalne
 • Spadek napięcia
 • Prawidłowo prowadzona książka obiektu budowlanego


18. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia

 • Wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009
 • Samoczynne wyłączenie zasilania
 • Podwójna lub wzmocniona izolacja
 • Separacja elektryczna
 • Bardzo niskie napięcie
 • Ochrona uzupełniająca
 • Wymagania norm PN-HD 60364-4-442:2012, PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-E-05115 w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa


19. Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia

 • Ograniczniki przepięć w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – dobór, przegląd rozwiązań
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Zabezpieczania systemów inteligentnych instalacji elektrycznych oraz sieci elektronicznych i komputerowych przed przepięciami i zwarciami; dobór bezpieczników i rozłączników oraz ograniczników przepięć; selektywność działania zabezpieczeń
 • Uniwersalne rozwiązanie ochrony przeciwprzepięciowej pracujące w układzie 3+1 do ochrony niewielkich obiektów w klasie ochrony III/IV


20. Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej

 • Zewnętrzna instalacja odgromowa obiektów budowlanych
 • Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych
 • Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych
 • Zabezpieczenie odgromowe wybranych obiektów


21. Wymagania prawno organizacyjne dotyczące pomiarów

 • Pomiary wielkości elektrycznych i jakości energii w instalacjach niskiego napięcia
 • Pomiary gazu i wody
 • Metody pomiaru
 • Dokładność pomiarów
 • Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • Przesyłanie danych oraz analiza wyników


22. Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce

 • Projektowanie instalacji zasilania gwarantowanego
 • Dobór efektywnych urządzeń zasilania gwarantowanego
 • Przemysłowe systemy zasilania gwarantowanego
 • Zasilanie gwarantowane dla systemów teleinformatycznych
 • Systemy zasilania awaryjnego w budynkach inteligentnych z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych i minielektrowni wiatrowych


23. Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji


24. Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej


25. Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki


26. Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych


27. Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych – od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawczej

 • Obudowy i szafy
 • Normy bezpieczeństwa
 • Projektowanie i montaż
 • Właściwy dobór wyposażenia
 • Materiały instalacyjne
 • Złącza i dławiki kablowe
 • Połączenia śrubowe
 • Kontrola temperatury
 • Prawidłowe oznakowanie szaf i rozdzielnic elektrycznych


28. Dobór i układanie kabli i przewodów

 • Rozporządzenie CPR w zakresie kabli i przewodów budynkowych oraz Norma N-SEP-E-007:2017-09
 • Kable niskiego i średniego napięcia
 • Dobór przewodów i kabli zasilających w wybranych obiektach
 • Identyfikacja kabli niskiego i średniego napięcia
 • Przewody gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe
 • Przewody do przesyłu danych
 • Nowoczesne sposoby łączenia kabli i przewodów
 • Kable i przewody elektryczne specjalnego przeznaczenia
 • Sposoby oznaczenia przewodów, kabli, złącz i aparatury


29. Systemy prowadzenia przewodów

 • Kompletne systemy montażu i mocowania kablowych systemów nośnych w różnorodnych instalacjach elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacjach linii technologicznych
 • Systemy prowadzenia kabli i przewodów w wybranych obiektach budowlanych
 • Prowadzenie kabli i przewodów w obiektach o specjalnych wymaganiach


30. Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń


31. Efektywność energetyczna w przemyśle

 • Audyty
 • Wyznaczenie korzyści
 • Rozwiązania Techniczne
 • Źródła finansowania


32. Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych

 • Rozwiązania techniczne dla budynków wielorodzinnych
 • Przykładowe realizacje
 • Źródła finansowania


33. Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki


34. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 • Wytyczne do projektowania i budowy instalacji TV, TV-SAT, LAN i FTTH w budynkach wielorodzinnych
 • Rozwiązania systemowe i innowacyjne w teletechnice
 • Nowe rozwiązania w systemach telewizji kablowej i satelitarnej
 • Nowoczesne instalacje telewizyjne
 • Zintegrowane okablowania
 • Światłowody i osprzęt dla infrastruktury światłowodowej
 • Systemy nadawcze i odbiorcze nowej generacji
 • Systemy teleopieki i telemedycyny
 • Czym jest telewizja nowej generacji?
 • Innowacyjne rozwiązania i systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
 • Zaawansowane systemy domofonowe


35. Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, inteligentne systemy pomiarowe mediów)

 • BMS, HMS
 • Integracja Systemów automatyki budynkowej
 • Systemy zarządzania energią EMS
 • Standardy automatyki budynkowej
 • Systemy rozwijane w Polsce
 • Integracja ogniw PV


36. Oświetlenie uliczne w nowoczesnej gminie i mieście

 • Projektowanie
 • Inteligentne rozwiązania oświetlenia ulicznego
 • Inteligentne oprawy
 • Oświetlenie uliczne a smart city
 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 • Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego; kalkulacja ryzyka
 • Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego


37. Inteligentne systemy oświetleniowe – technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie


38. Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość

 • Projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka


39. Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia


40. Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe


41. Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?

 • Samochód elektryczny w smart city
 • Aspekty prawne elektromobilności
 • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych a wymagania budowlane
 • Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako “źródła energii” dla samochodów elektrycznych
 • Car sharing samochodów elektrycznych
 • Doświadczenia miast w eksploatacji autobusów elektrycznych
 • Samochody elektryczne i małe pojazdy elektryczne, (skutery, rowery, deskorolki, hulajnogi)
 • Elektromobilność to nie tylko baterie


42. Wkład SEP w proces tworzenia norm i przepisów na przestrzeni 100-lat działalności

 • Przegląd aktualnie obowiązujących norm i aktualne prace normalizacyjne w zakresie przepisów budowy sieci i instalacji elektrycznych